EsperantoAzia.Net
Esperanto Movado en Azia - Oficiala Retejo de KAEM

Projektoj

Projektoj de KAEM

Projekto A: Azia Kongreso

 • A-1: Okazigi Azian Kongreson ĉiun duan jaron.
 • A-2: Partoprenigi necesajn homojn en Azian Kongreson, kiuj ne pagipovas la kotizojn ktp per la subvencio el Fondaĵo Azio de UEA.

Projekto B: Kunlaboro

 • B-1: Regule kunveni en ĉiu Universala Kongreso kaj Azia Kongreso.
 • B-2: Organizi fakkunsidojn pri Azio dum Universala Kongreso.
 • B-3: Eldoni “Esperanto en Azio”-n en januaro, aprilo, julio kaj oktobro ĉiun jaron kaj sendi tiujn al pli multaj homoj en la tuta Azio.
 • B-4: Kolekti mondonacon al Fondaĵo Azio de UEA por subteni la eldonon de “Esperanto en Azio”. Laŭlandaj tarifoj po unu homo estu jenaj aŭ pli: Japanoj・Israelanoj: 20 eŭroj, Koreoj: 10 eŭroj, Ĉinoj: 5 eŭroj, Aliaj azianoj: 2 eŭroj
 • B-5: Kolekti informojn pri movadoj diverslandaj por ke esperantistoj povu reciproke kunlabori por la azia movado.
 • B-6: Eldoni “Jarlibron de KAEM” ĉiun jaron.
 • B-7: Subteni projekton “Ĝemelaj Urboj” kaj helpi ĝemeliĝojn inter urboj kaj E-kluboj.

Projekto C: Rilate al UEA kaj ILEI

 • C-1: Aligi ne-aliĝintajn landajn asociojn al UEA.
 • C-2: Membrigi aziajn aktivulojn al UEA per Fondaĵo Azio de UEA. Ili ricevos ĝian organon “Esperanto” ĉiun monaton.
 • C-3: Membrigi junajn Esperantistojn en Azio al ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). Ili regule ricevos “Juna amiko”-n.
 • C-4: Subvencii al la partoprenontoj de UK aŭ ILEI-konferenco pri kotizo aŭ vojaĝkosto laŭ bezono.

Projekto Ĉ: Edukado

 • Ĉ-1: Sendi Esperanto-instruistojn al bezonataj landoj.
 • Ĉ-2: Starigi TTT-ejon por instrui Esperanton en aziaj lingvoj.

Projekto D: Esperanto-libroj

 • D-1: Eldoni necesajn librojn.
 • D-2: Subvencii pri eldonoj de necesaj libroj.
 • D-3: Peri transdonon de libroj de donacantoj al kluboj, asocioj ks. Pagi sendkoston por tio.
 • D-4: Aĉeti Esperanto-lernolibrojn, vortarojn ktp al kluboj, asocioj.

Ĉu vi volas gajni subvencion? Skribu vian ideon ĉi sube.

No. Subject Author Date Views

No Articles